»Zlatne gusle« Ljubljana 2018

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
IN ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
I UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

III. godišnji međunarodni  tradicionalni takmičarski festival »Zlatne gusle« Ljubljana 2018

JAVNA OBJAVA – KONKURS

U Ljubljani, dana: 20.06.2018 broj 20-6/SSDS/USKS-2018

Početak prijave: 20.06. 2018

Kraj prijave: 20. Jula  2018

Kraj i datum završnog održavanja: tradicionalni međunarodni takmičarski guslarski  festival »Zlatne gusle« Ljubljana 2018; (25 – 26. avgusta 2018 u Ljubljani )

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduju plakete ili medalje (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS), diplome i lenta (peškir za osvojeno prvo takmičarsko mesto), koja će takmičarima biti   uručena u okviru međunarodne tradicionalne kulturne godišnje prezentacije X.  “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od (25 – 26. avgusta 2018). Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Takmičari su dužni biti autori teksta kao i odsvirati  svoje najbolje 3 guslarske pesme za međunarodni 3. tradicionalni međunarodni takmičarski guslarski festival »Zlatne gusle« Ljubljana 2018 (25 – 26. avgusta 2018).

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS Saši Gajiću ili  potpredsedniku Saveza Igoru Mitiću 031/883-675 ali putem elektronskih adresa: [email protected] ili srpski.knjiž[email protected]

Za takmičenje na ovim festivalima  mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička društva, njihovi pojedinci iz zemlje i inostranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave  i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenačkom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – Godišnji međunarodni  3. tradicionalni mađunarodni takmičarski »Zlatne gusle« Ljubljana 2018.

Za navedena takmičenja u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju različiti stručnjaci pojedinci koje odredi organizator. Prijavljuju se pojedinci ili pojedinačne takmičarske grupe koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza  prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih grupa ili društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u kraju takmičenja. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su oko 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 10,00 evra.

Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima Pravilnika organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva ili pojedinca. Prijavitelj prijavljuje tri pesme, u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu koja treba vremenski trajati maksimalno do10 minuta i ne više. Takmičarski guslari mogu učestvovati sa svoje 3 pesme. Pojedinci u takmičenju mogu imati najmanje 15, a najviše 85 godina.

Plakete ili medalje zlatna, srbrna i bronzana obezbeđene su za prva 3 mesta. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće i uspešnosti.

Za javnu objavu (konkurs) u imenu organizatora predsednik  SSDS i USKS Saša Gajić


P R I J A VA

Godišnji međunarodni tradicionalni takmičarski guslarski  festival

»Zlatne gusle« Ljubljana 2018

PRIJAVA  ZA UČEŠĆE NA 3. FESTIVALU 2018.godine u Ljubljani

Naziv  takmičarskog kandidata guslarske grupe ili pojedinca:

Grad:

Adresa:

Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:____________________

Broj članova KD  (učesnika i pratećeg osoblja):____________________________________

Naziv pesmi  i autor:_______________________________________________________________

Vođa:_______________________________________________________________

Izvođenje:                                  Akustično Matrica-CD

Pojedinac ili guslarska grupa i naziv: ………………………………………………….

Kratki opis (repertoar, nošnje, i sl.):

Izjava: Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam sve uslove festivala.

U ___________________________2018. godine


Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvaljam objavu svojih pesama u medijima »Srpska dijaspora« revije »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me Žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primedaba na objavljeni konkurs i slažem se za sve tekstualno navedeno, kao i same izborne kriterije. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, kako me organizatori nebi otpisali kao nezainteresovanog ili slično.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam svojeručnim potpisom: ………………….……………

m.p.                 Odgovorno lice ili potpis takmičara: …………………